Το φάσμα υπηρεσιών και λύσεων που προσφέρει  η MEDIMONT περιλαμβάνει:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σωστή διαμόρφωση και κατανομή ομάδων πωλήσεων σε συγκεκριμένους γεωγραφικούς χώρους
  • Δυνατότητα επιλογής υποψηφίων για τη στελέχωση τμημάτων Πωλήσεων και Marketing
  • Εκπαίδευση σε τεχνικές πωλήσεων αλλά και συγκεκριμένα απαιτητικά επιστημονικά αντικείμενα του φαρμακευτικού κλάδου
  • Αξιολόγηση προσωπικού βάσει συνεντεύξεων και εξέτασης φακέλου επιδόσεων. Στο τέλος της διαδικασίας παραδίδεται φάκελος έκθεσης με αιτιολόγηση των συμπερασμάτων
  • Προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων μέσω του δικτύου συνεργατών της MEDIMONT
  • Μarket access. Διερεύνηση και επίλυση θεμάτων σε επίπεδο Αρχών, Key Opinion Leaders (KOLs), Εταιρειών, Ενώσεων ασθενών
  • Ανάθεση επαφών από Ελληνικές και Διεθνείς Εταιρείες με σκοπό τη συνεργασία (κοινά projects όπως συμπροώθηση, νέα προϊόντα, αντιπροσωπείες κλπ)